ADVERTISEMENT

BEST Bus Routes for Citylight Cinema

Best Bus Time Table, Best Bus Route, BEST Ac bus TimeTable, Best Bus Fare, Routes and Numbers, Schedule, timings, best ac bus routes, ac bus timings mumbai, thane | MumbaiLocalTrainTimetable.Net


Great! Following is the list of BUSes that stops at Citylight Cinema
Bus NumberFrom StationLast Station
440Ltd Wadala Depot Borivali Station (E)
463 Worli Depot Kurla Bus Station ( E )
476Ltd Shivaji Nagar Depot Ram Ganesh Gadkari Chowk (Shivaji Park)
324 Com.P.K.Kurne Chowk Marol Maroshi Bus Station
315 Pratiksha Nagar Santacruz Station ( E )
241 Wadala Depot Malvani Depot / Gaikwad Nagar
212 P.Thakre Udyan Bus Station Sewree Bandra Reclamation Bus Station
201 P.Thakre Udyan Bus Station Sewree Goregaon Bus Station (W)
200 Jijamata Udyan Santacruz Depot
91Ltd Mumbai Central Depot Kurla Station ( W )
87Ltd Mantralaya Bandra Colony Bus Station
86 Backbay Depot Bandra Station (W)
83 Colaba Bus Station Santacruz Depot
84Ltd Hutatma Chowk Goregaon / Oshiwara Depot
81Ltd Mantralaya Santacruz Depot
74 Colaba Bus Station Mahim Bus Station
62 Mumbai Central Depot Kurla Station ( W )
61 Mumbai C.S.T. Machhimar Nagar Mahim
56 Worli Village Vesave-Yari Road Bus Station
52 Shrawan Yeshwante Chowk Dharavi Depot
54 Colaba Bus Station Santacruz Depot
51 Colaba Bus Station Santacruz Depot
46 Ferry Wharf Dharavi Depot
37 J.Mehta Marg Kurla Station ( W )
39 Com.P.K.Kurne Chowk Seepz Bus Station
40Ltd P.Thakre Udyan Bus Station Sewree Borivali Station (E)
38 Jijamata Udyan Goregaon / Oshiwara Depot
33 Pt.Paluskar Chowk Goregaon Bus Station (W)
35 Com.P.K.Kurne Chowk Marol Maroshi Bus Station
28 Dr.S.P.Mukherji Chowk Museum J.V.P.D.Bus Station
2Ltd Colaba Depot Marol Depot
4Ltd Backbay Depot Goregaon / Oshiwara Depot
1 R.C.Church Bandra Station (W)Following BEST Bus Numbers Stops at Citylight Cinema

440Ltd, 463, 476Ltd, 324, 315, 241, 212, 201, 200, 91Ltd, 87Ltd, 86, 83, 84Ltd, 81Ltd, 74, 62, 61, 56, 52, 54, 51, 46, 37, 39, 40Ltd, 38, 33, 35, 28, 2Ltd, 4Ltd, 1.

Click on the bus numbers ABOVE to see the list of station it stops.

ADVERTISEMENTADVERTISEMENT